แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ต่างหูมุกแท้

ต่างหูพลอยเม็ดเดี่ยว • Studs

ต่างหูมุกมินิขนาด 2.8mm – รหัส PEM1

1,350฿

ต่างหูพลอยเม็ดเดี่ยว • Studs

ต่างหูมุกมินิขนาด 2.8mm – รหัส PEM2

1,350฿

Freshwater pearls are a type of pearl that is grown in freshwater mussels, rather than saltwater oysters. Freshwater pearls are unique in that they come in a variety of shapes, sizes, and colors, ranging from creamy white to pink, lavender, and even black. They are often more affordable than saltwater pearls, making them a popular choice for those looking to add a touch of elegance to their jewelry collection without breaking the bank.

Freshwater pearls are often used in necklaces, earrings, and bracelets, and they have a soft, iridescent luster that is both delicate and sophisticated. In addition to their practical uses, freshwater pearls are also believed to have spiritual and healing properties, such as promoting wisdom, purity, and peace. Whether worn for fashion or for spiritual purposes, freshwater pearls are a beautiful and timeless gemstone that are sure to make a statement in any jewelry collection.