แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

ต่างหูโรโดไลต์

ต่างหูพลอยเม็ดเดี่ยว • Studs

ต่างหูห่วงโรโดไลต์โกเมนขนาด 4mm – รหัส RH1

1,850฿

ต่างหูพลอยเม็ดเดี่ยว • Studs

ต่างหูโรโดไลต์โกเมนขนาด 5mm – รหัส RH1

1,490฿

ต่างหูพลอยเม็ดเดี่ยว • Studs

ต่างหูโรโดไลต์โกเมนขนาด 5mm – รหัส RH2

1,590฿

ต่างหูพลอยเม็ดเดี่ยว • Studs

ต่างหูโรโดไลต์โกเมนขนาด 6×4 mm – รหัส RH3

1,850฿

Rhodolite is a type of garnet that is prized for its unique, purplish-red color. It is a member of the garnet family, which includes a variety of minerals that come in a range of colors, but rhodolite is one of the most highly sought-after varieties. It is found in shades of purplish-red, from pale pink to deep burgundy, and it is known for its high transparency and luster. Rhodolite is often used in jewelry, including necklaces, earrings, and rings, and it is prized for its beauty and durability. In addition to its practical uses, rhodolite is also believed to have spiritual and healing properties, such as promoting love, compassion, and emotional balance. Some also believe that rhodolite can help to soothe the mind and enhance communication, making it a popular choice for those seeking to improve their relationships and emotional well-being.